DIFFO TRAINING OSA 4. TEHTÄVIEN SEURANTA

Diffo Trainingin neljännessä osiossa käymme lyhyesti Tehtävien seuranta ominaisuutta läpi.

Diffossa löytyvässä Tehtävien seurannasta näet automaattisesti ajoneuvon kannattavuustiedot, kulut ja päästötiedot kullekin tehtävälle. Toimiakseen automaattisesti, tarvitsee organisaatiolla olla kytkettynä päälle rajapinta haluttuun lähdeaineiston keruujärjestelmään. Diffoon pystytään hakemaan tarvittavat tiedot joko suoraan ajoneuvosta, telematiikasta tai mistä tahansa muusta järjestelmästä. Näin ollen jokaiselle tehtävälle pystytään hakemaan niin sanotut kulu- ja tulotiedot eri lähteistä ja muuttaa ne ajonneuvo-, tehtävä- ja osastokohtaiseksi kannattavuudeksi.

Kaikki tehtävät tulevat listaukseen analysoituna, riippuen organisaation käytössä olevista muista järjestelmistä. Tehtäviä pystytään suodattamaan päivämäärän, ajoneuvon ja tilaajan mukaan.

Jokaiselle tehtävälle pystytään lisäämään myös käsin halutut tulotiedot Lisää Lasku valinnasta. Lasku näkymälle voidaan syöttää halutut tiedot käyttötarkoituksesta riippuen. Laskulle pitää kuitenkin vähintään antaa arvo Yhteensä kenttään, jotta laskun summa tuloutuu tehtävälle.

Jokaisen tehtävän tietoihin on mahdollista pureutua syvemmin Tiedot valinnasta. Tehtävän tiedot sivu kokoaa ajetun tehtävän tiedot yhdelle näkymälle. Näet ajoneuvon suoritetiedot, tehtävästä tehdyn pienen tuloslaskelman ja tehtävälle osoitetut laskut.

Tehtävien seuranta vaihtelee hieman organisaatiokohtaisesti kulu- ja tulotietojen tuomisen takia. Eri järjestelmistä tuotava tieto on jäsennelty ja kerätty eri muodoissa. Diffon avulla tuo tieto on kuitenkin helposti analysoitavissa järkeviksi operatiivisen toiminnan luvuiksi.